Trả lời câu hỏi Mua lại tài sản bị đánh cắp có phạm tội hay không?


Trả lời câu hỏi Mua lại tài sản bị đánh cắp có phạm tội hay không?

 Nếu bạn mong muốn cần nhận được sự hỗ trợ tốt nhất của chúng tôi tại văn phòng luật hồ chí minh

Trong trường hợp giao dịch dân sự mua bán giữa bạn và người bán là giao dịch hợp pháp. Đối tượng mua bán được xác định là tài sản do phạm tội mà có. Vấn đề trách nhiệm hình sự chỉ được đặt ra khi biết rõ đây tính chất của tài sản này là do phạm tội mà có. Theo đó, Điều 250 Bộ luật hình sự đã quy định rõ:

Điều 250: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

2. Phạt tù từ hai năm đến bảy năm nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp ;

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

d) Thu lợi bất chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

b) Thu lợi bất chính rất lớn.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

5. Người phạm tội có thể bị phạt tùy vào mức độ nguy hiểm từ 3 triệu đồng cho tới 30 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

This site was built using